Slide One

Λιγες στιγμες με την αγια γραφη

Slide One
Slide Two

Καινη Διαθηκη online

Slide Two
Slide Three
Slide Three
previous arrow
next arrow

Προφητείες

1. Προφητεία: Θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας.
"Και συ, Βηθλεέμ Εφραθά, η μικρά ώστε να ήσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εκ σου θέλει εξέλθει εις εμέ ανήρ διά να ήναι ηγούμενος εν τω Ισραήλ, του οποίου αι έξοδοι είναι απ" αρχής, από ημερών αιώνος". (Μιχαίας 5:2)
Εκπλήρωση:
Αφού δε εγεννήθη ο Ιησούς εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού, μάγοι από ανατολών ήλθον εις Ιεροσόλυμα, λέγοντες," (Ματθαίος 2:1), "Ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ της πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν εις την πόλιν του Δαβίδ, ήτις καλείται Βηθλεέμ, επειδή αυτός ήτο εκ του οίκου και της πατριάς του Δαβίδ, διά να απογραφή μετά της Μαριάμ της ηρραβωνισμένης με αυτόν εις γυναίκα, ήτις ήτο έγκυος. Και ενώ ήσαν εκεί, επληρώθησαν αι ημέραι του να γεννήση". (Λουκάς 2:4-6)

2. Προφητεία: Θα γεννηθεί από Παρθένο.
"Διά τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείον ιδού, η παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει υιόν, και θέλει καλεσθή το όνομα αυτού Εμμανουήλ". (Ησαΐας 7:14)
Εκπλήρωση:
"Προς παρθένον ηρραβωνισμένην με άνδρα ονομαζόμενον Ιωσήφ, εξ οίκου Δαβίδ, και το όνομα της παρθένου Μαριάμ". (Λουκάς 1:27)

3. Προφητεία: Θα γεννηθεί σε 69 εφτάδες ετών, δηλαδή σε 483 έτη από την έκδοση του Διατάγματος για την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ.
"Γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε ότι από της εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθή η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του ηγουμένου θέλουσιν είσθαι εβδομάδες επτά και εβδομάδες εξήκοντα δύο θέλει οικοδομηθή πάλιν η πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιροίς στενοχωρίας". (Δανιήλ 9:25)
Εκπλήρωση:
"Εν εκείναις δε ταις ημέραις εξήλθε διάταγμα παρά του Καίσαρος Αυγούστου να απογραφή πάσα η οικουμένη". (Λουκάς 2:1)

4. Προφητεία: Θα έλθει πριν την καταστροφή του ανοικοδομηθέντος ναού στην Ιερουσαλήμ.
"Και θέλω σείσει πάντα τα έθνη, και θέλει ελθεί ο εκλεκτός πάντων των εθνών, και θέλω εμπλήσει τον οίκον τούτον δόξης, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Εμού είναι το αργύριον και εμού το χρυσίον, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Η δόξα του εσχάτου τούτου οίκου θέλει είσθαι μεγαλητέρα της του πρώτου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων και εν τω τόπω τούτω θέλω δώσει ειρήνην, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων". (Αγγαίος 2:7-9)
Εκπλήρωση:
"Και ο Λόγος έγεινε σαρξ και κατώκησε μεταξύ ημών, και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας". (Ιωάννης 1:14)

5. Προφητεία: Θα τον λατρεύσουν βασιλείς που θα έρθουν από την Ανατολή.
"Οι βασιλείς της Θαρσείς και των νήσων θέλουσι προσφέρει προσφοράς οι βασιλείς της Αραβίας και της Σεβά θέλουσι προσφέρει δώρα". (Ψαλμός 72:10), "Και θέλει ζή, και θέλει δοθή εις αυτόν από του χρυσίου της Αραβίας, και θέλει γίνεσθαι πάντοτε προσευχή υπέρ αυτού όλην την ημέραν θέλουσιν ευλογεί αυτόν". (Ψαλμός 72:15), "Και τα έθνη θέλουσιν ελθεί εις το φως σου και οι βασιλείς εις την λάμψιν της ανατολής σου". (Ησαϊας 60:3), "Πλήθος καμήλων θέλει σε σκεπάσει, αι δρομάδες του Μαδιάμ και του Γεφά πάντες οι από Σεβά βέλουσιν ελθεί χρυσίον και λίβανον θέλουσι φέρει και θέλουσιν ευαγγελίζεσθαι τους επαίνους του Κυρίου". (Ησαϊας 60:6)
Εκπλήρωση:
"Αφού δε εγεννήθη ο Ιησούς εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού, μάγοι από ανατολών ήλθον εις Ιεροσόλυμα, λέγοντες πού είναι ο γεννηθείς βασιλεύς των Ιουδαίων; διότι είδομεν τον αστέρα αυτού εν τη ανατολή και ήλθομεν διά να προσκυνήσωμεν αυτόν. Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς, εταράχθη και πάσα η Ιεροσόλυμα μετ" αυτού, και συνάξας πάντας τους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, ηρώτα να μάθη παρ" αυτών πού ο Χριστός γεννάται. Εκείνοι δε είπον προς αυτόν εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας διότι ούτως είναι γεγραμμένον διά του προφήτου. Και συ, Βηθλεέμ, γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλως ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα διότι εκ σου θέλει εξέλθει ηγούμενος, όστις θέλει ποιμάνει τον λαόν μου τον Ισραήλ. Τότε ο Ηρώδης καλέσας κρυφίως τους μάγους εξηκρίβωσε παρ" αυτών τον καιρόν του φαινομένου αστέρος, και πέμψας αυτούς εις Βηθλεέμ, είπε Πορευθέντες ακριβώς εξετάσατε περί του παιδίου, αφού δε εύρητε, απαγγείλατέ μοι, διά να έλθω και εγώ να προσκυνήσω αυτό. Εκείνοι δε ακούσαντες του βασιλέως ανεχώρησαν και ιδού, ο αστήρ τον οποίον είδον εν τη ανατολή προεπορεύετο αυτών, εωσού ελθών εστάθη επάνω όπου ήτο το παιδίον. Ιδόντες δε τον αστέρα εχάρησαν χαράν μεγάλην σφόδρα, και ελθόντες εις την οικίαν εύρον το παιδίον μετά Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκύνησαν αυτό, και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσέφεραν εις αυτό δώρα, χρυσόν και λίβανον και σμύρναν". (Ματθαίος 2:1-11)

6. Προφητεία: Θα φύγει στην Αίγυπτο και θα τον ξανακαλέσει ο Θεός να επιστρέψει.
"Ότε ο Ισραήλ ήτο νήπιον, τότε εγώ ηγάπησα αυτόν και εξ" Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν μου". (Ωσηέ 11:1)
Εκπλήρωση:
"Αφού δε αυτοί ανεχώρησαν, ιδού, άγγελος Κυρίου φαίνεται κατ" όναρ εις τον Ιωσήφ, λέγων εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον, και έσο εκεί εωσού είπω σοι διότι μέλλει ο Ηρώδης να ζητήση το παιδίον, διά να απολέση αυτό. Ο δε εγερθείς παρέλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού διά νυκτός και ανεχώρησεν εις Αίγυπτον, και ήτο εκεί έως της τελευτής του Ηρώδου, διά να πληρωθή το ρηθέν υπό του Κυρίου διά του προφήτου λέγοντος εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν μου". (Ματθαίος 2:13-15)

7. Προφητεία: Θα προηγηθεί ένας πρόδρομος πριν από Αυτόν.
"Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Ευθείας κάμετε εν τη ερήμω τας τρίβους του Θεού ημών". (Ησαΐας 40:3), "Ιδού, εγώ αποστέλλω τον Άγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθέν μου και ο Κύριος, τον οποίον σεις ζητείτε, εξαίφνης θέλει ελθεί εις τον Ναόν αυτού, ναι, ο Άγγελος της διαθήκης, τον οποίον σεις θέλετε ιδού, έρχεται, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων". (Μαλαχίας 3:1)
Εκπλήρωση:
"Εν εκείναις δε ταις ημέραις έρχεται Ιωάννης ο βαπτιστής, κηρύττων εν τη ερήμω της Ιουδαίας". (Ματθαίος 3:1), "Διότι ούτος είναι ο ρηθείς υπό Ησαϊου του προφήτου, λέγοντος φωνή βοώντος εν τη ερήμω, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε τας τρίβους αυτού". (Ματθαίος 3:3), "Και αυτός θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου, διά να επιστρέψη τας καρδίας των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθείς εις την φρόνησιν των δικαίων, διά να ετοιμάση εις τον Κύριον λαόν προδιατεθειμένον". (Λουκάς 1:17)

8. Προφητεία: Θα αρχίσει να κηρύττει μέσα στα όρια των φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλείμ.
"Δεν θέλει είσθαι όμως τοιούτον θάμβωμα εις την γην την τεθλιμμένην εν τοις προτέροις καιροίς εξουθένωσε την γην Ζαβουλών και την γην Νεφθαλείμ εν δε τοις υστέροις έκαμεν ένδοξα τα μέρη τα προς την οδόν της θαλάσσης, πέραν του Ιορδάνου, την Γαλιλαίαν των εθνών. Ο λαός ο περιπατών εν τω σκότει είδε φως μέγα εις τους καθημένους εν γη σκιάς θανάτου, φως έλαμψεν επ" αυτούς". (Ησαΐας 9:1-2)
Εκπλήρωση:
"Και αφήσας την Ναζαρέτ ήλθε και κατώκησεν εις Καπερναούμ την παραθαλασσίαν εν τοις ορίοις Ζαβουλών και Νεφθαλείμ. Διά να πληρωθή το ρηθέν διά Ησαϊου του προφήτου λέγοντος γή Ζαβουλών και γη Νεφθαλείμ, κατά την οδόν της θαλάσσης, πέραν του Ιορδάνου, Γαλιλαία των εθνών. Ο λαός ο καθήμενος εν σκότει είδε φως μέγα, και εις τους καθημένους εν τόπω και σκιά θανάτου φώς ανέτειλεν εις αυτούς". (Ματθαίος 4:13-16)

9. Προφητεία: Στο κήρυγμά του θα απευθύνεται κυρίως προς τους ταπεινούς, τους συντετριμμένους στην καρδιά και τους πενθούντος.
"Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ" εμέ διότι ο Κύριος με έχρισε διά να ευαγγελίζωμαι εις τους πτωχούς με απέστειλε διά να ιατρεύσω τους συντετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω ελευθερίαν εις τους αιχμαλώτους και άνοιξιν δεσμωτηρίου εις τους δεσμίους διά να κηρύξω ενιαυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου και ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών διά να παρηγορήσω πάντας τους πενθούντας". (Ησαΐας 61:1-2)
Εκπλήρωση:
"Και ήλθεν εις την Ναζαρέτ, όπου ήτο ανατεθραμμένος, και εισήλθε κατά την συνήθειαν αυτού εις την συναγωγήν εν τη ημέρα του σαββάτου και εσηκώθη να αναγνώση. Και εδόθη εις αυτόν το βιβλίον Ησαϊου του προφήτου, και ανοίξας το βιβλίον εύρε τον τόπον, όπου ήτο γεγραμμένον Πνεύμα Κυρίου είναι επ" εμέ, διά τούτο με έχρισε με απέστειλε διά να ευαγγελίζωμαι προς τους πτωχούς, διά να ιατρεύσω τους συτετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω προς τους αιχμαλώτους ελευθερίαν και προς τους τυφλούς ανάβλεψιν, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία, διά να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου ενιαυτόν. Και κλείσας το βιβλίον, απέδωκεν εις τον υπηρέτην και εκάθησε πάντων δε οι οφθαλμοί των εν τη συναγωγή ήσαν ατενίζοντες εις αυτόν. Και ήρχισε να λέγη προς αυτούς ότι σήμερον επληρώθη η γραφή αύτη εις τα ώτα υμών". (Λουκάς 4:16-21)

10. Προφητεία: Το κήρυγμά του θα συνοδεύεται από σημεία θεραπείας τυφλών, χωλών, κωφών και ασθενειών.
"Τότε οι οφθαλμοί των τυφλών θέλουσιν ανοιχθή και τα ώτα των κωφών θέλουσιν ακούσει. Τότε ο χωλός θέλει πηδά ως έλαφος και η γλώσσα του μογιλάλου θέλει ψάλλει διότι εν τη ερήμω θέλουσιν αναβλύσει ύδατα και ρεύματα εν τη ερημία. (Ησαΐας 35:5-6)
Εκπλήρωση:
"Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς υπάγετε και απαγγείλατε προς τον Ιωάννην όσα ακούετε και βλέπετε τυφλοί αναβλέπουσι και χωλοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται και κωφοί ακούουσι, νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται". (Ματθαίος 11:4-5), "Συνεκρότησαν λοιπόν συνέδριον οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι και έλεγον τί κάμνομεν, διότι ούτος ο άνθρωπος πολλά θαύματα κάμνει". (Ιωάννης 11:47)

11. Προφητεία: Θα εισέλθει στην Ιερουσαλήμ θριαμβευτικά καθήμενος επί πώλου όνου.
"Χαίρε σφόδρα, θύγατερ Σιών αλάλαζε, θύγατερ Ιερουσαλήμ ιδού, ο βασιλεύς σου έρχεται προς σε αυτός είναι δίκαιος και σώζων πραϊς και καθήμενος επί όνου και επί πώλου υιού υποζυγίου". (Ζαχαρίας 9:9)
Εκπλήρωση:
"Και ότε επλησίασαν εις Ιεροσόλυμα και ήλθον εις Βηθφαγή προς το όρος των ελαιών, τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς, λέγων προς αυτούς. Υπάγετε εις την κώμην την απέναντι υμών, και ευθύς θέλετε ευρεί όνον δεδεμένην και πωλάριον μετ" αυτής λύσατε και φέρετέ μοι. Και εάν τις σας είπη τι, θέλετε ειπεί ότι ο Κύριος έχει χρείαν αυτών και ευθύς θέλει αποστείλει αυτά. Τούτο δε όλον έγεινε διά να πληρωθή το ρηθέν διά του προφήτου, λέγοντος είπατε προς την θυγατέρα Σιών, Ιδού, ο βασιλεύς σου έρχεται προς σε πραϊς και καθήμενος επί όνου και πώλου υιού υποζυγίου". (Ματθαίος 21:1-5)

12. Προφητεία: Θα τον μισήσουν άδικα από το λαό του.
"Οι μισούντές με αναιτίως επληθύνθησαν υπέρ τας τρίχας της κεφαλής μου εκραταιώθησαν οι εχθροί μου οι προσπαθούντες να με αφανίσωσιν αδίκως. Τότε εγώ επέστρεψα ό,τι δεν ήρπασα". (Ψαλμός 69:4)
Εκπλήρωση:
"Εάν δεν έκαμον μεταξύ αυτών τα έργα, τα οποία ουδείς άλλος έκαμεν, αμαρτίαν δεν ήθελον έχει αλλά τώρα και είδον και εμίσησαν και εμέ και τον Πατέρα μου. Αλλά τούτο έγεινε διά να πληρωθή ο λόγος, ο γεγραμμένος εν τω νόμω αυτών, ότι εμίσησάν με δωρεάν". (Ιωάννης 15:24-25)

13. Προφητεία: Θα παραδοθεί από κοντινό του πρόσωπο.
"Επειδή δεν με ωνείδισεν εχθρός, το οποίον ήθελον υποφέρει δεν ηγέρθη επ" εμέ ο μισών με τότε ήθελον κρυφθή απ" αυτού αλλά συ, άνθρωπε ομόψυχε, οδηγέ μου και γνωστέ μου οίτινες συνωμιλούμεν μετά γλυκύτητος, συνεπορευόμεθα εις τον οίκον του Θεού". (Ψαλμός 55:12-14), "Και αυτός ο άνθρωπος, μετά του οποίου έζων ειρηνικώς, επί τον οποίον ήλπισα, όστις έτρωγε τον άρτον μου, εσήκωσεν επ" εμέ πτέρναν". (Ψαλμός 41:9)
Εκπλήρωση:
"Δεν λέγω τούτο περί πάντων υμών εγώ εξεύρω ποίους εξέλεξα αλλά διά να πληρωθή η γραφή, ο τρώγων μετ" εμού τον άρτον εσήκωσεν επ" εμέ την πτέρναν αυτού". (Ιωάννης 13:18), "Αφού είπε ταύτα ο Ιησούς, εταράχθη την ψυχήν και εμαρτύρησε και είπεν αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι είς εξ υμών θέλει με παραδώσει". (Ιωάννης 13:21), "Αποκρίνεται ο Ιησούς εκείνος είναι, εις τον οποίον εγώ βάψας το ψωμίον θέλω δώσει. Και εμβάψας το ψωμίον δίδει εις τον Ιούδαν Σίμωνος τον Ισκαριώτην". (Ιωάννης 13:26)

14. Προφητεία: Θα πουληθεί για 30 αργύρια με τα οποία θα αγοραστεί χωράφι από ένα κεραμέα.
"Και είπα προς αυτούς, εάν σας φαίνηται καλόν, δότε μοι τον μισθόν μου ει δε μή, αρνήθητε αυτόν. Και έστησαν τον μισθόν μου τριάκοντα αργύρια. Και είπε Κύριος προς εμέ, ρίψον αυτά εις τον κεραμέα, την έντιμον τιμήν, με την οποίαν ετιμήθην υπ" αυτών. Και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια και έρριψα αυτά εν τω οίκω του Κυρίου εις τον κεραμέα". (Ζαχαρίας 11:12-13)
Εκπλήρωση:
"Και είπε τί θέλετε να μοι δώσητε, και εγώ θέλω σας παραδώσει αυτόν; Και εκείνοι έδωκαν εις αυτόν τριάκοντα αργύρια". (Ματθαίος 26:15), "Και συμβουλευθέντες ηγόρασαν με αυτά τον αγρόν του κεραμέως, διά να ενταφιάζωνται εκεί οι ξένοι". (Ματθαίος 27:7)

15. Προφητεία: Οι φίλοι του θα τον εγκαταλείψουν.
"Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου στέκουσιν απέναντι της πληγής μου, και οι πλησιέστεροί μου στέκουσιν από μακρόθεν". (Ψαλμός 38:11), "Ρομφαία, εξύπνησον κατά του ποιμένος μου και κατά του ανδρός του συνεταίρου μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων πάταξον τον ποιμένα και τα πρόβατα θέλουσι διασκορπισθή θέλω όμως στρέψει την χείρά μου επί τους μικρούς". (Ζαχαρίας 13:7)
Εκπλήρωση:
"Τότε λέγει προς αυτούς ο Ιησούς πάντες υμείς θέλετε σκανδαλισθή εν εμοί την νύκτα ταύτην διότι είναι γεγραμμένον, θέλω πατάξει τον ποιμένα, και θέλουσι διασκορπισθή τα πρόβατα της ποίμνης". (Ματθαίος 26:31), "Τούτο δε όλον έγεινε διά να πληρωθώσιν αι γραφαί των προφητών. Τότε οι μαθηταί πάντες αφήσαντες αυτόν έφυγον". (Ματθαίος 26:56)

16. Προφητεία: Θα υποστεί εξευτελισμούς και παθήματα σαν ο τελευταίος των ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεων, σαν σκουλήκι της γης.
"Καταπεφρονημένος και απερριμμένος υπό των ανθρώπων άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφει τις το πρόσωπον, κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίσθημεν αυτόν. Αυτός τωόντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψεις ημών επεφορτίσθη ημείς δε ενομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό Θεού και τεταλαιπωρημένον. Αλλ" αυτός ετραυματίσθη διά τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη διά τας ανομίας ημών η τιμωρία, ήτις έφερε την ειρήνην ημών, ήτο επ" αυτόν και διά των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν. Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού και ο Κύριος έθεσεν επ" αυτόν την ανομίαν πάντων ημών". (Ησαΐας 53:3-6), "Διά τούτο θέλω δώσει εις αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων και τους ισχυρούς θέλει μοιρασθή λάφυρον, διότι παρέδωκε την ψυχήν αυτού εις θάνατον και μετά ανόμων ελογίσθη και αυτός εβάστασε τας αμαρτίας πολλών και θέλει μεσιτεύσει υπέρ των ανόμων". (Ησαΐας 53:12), "Και μετά τας εξήκοντα δύο εβδομάδας θέλει εκκοπή ο Χριστός, πλην ουχί δι" εαυτόν και ο λαός του ηγουμένου, όστις θέλει ελθεί, θέλει αφανίσει την πόλιν και το αγιαστήριον και το τέλος αυτής θέλει ελθεί μετά κατακλυσμού, και έως του τέλους του πολέμου είναι διωρισμένοι αφανισμοί". (Δανιήλ 9:26)
Εκπλήρωση:
"Καθώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε διά να υπηρετηθή, αλλά διά να υπηρετήση και να δώση την ζωήν αυτού λύτρον αντί πολλών". (Ματθαίος 20:28)

17. Προφητεία: Θα θανατωθεί μεταξύ κακούργων, αλλά θα ταφή σε πλούσιο τάφο.
"Και ο τάφος αυτού διωρίσθη μετά των κακούργων πλην εις τον θάνατον αυτού εστάθη μετά του πλουσίου διότι δεν έκαμεν ανομίαν ουδέ ευρέθη δόλος εν τω στόματι αυτού". (Ησαΐας 53:9), "Διά τούτο θέλω δώσει εις αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων και τους ισχυρούς θέλει μοιρασθή λάφυρον, διότι παρέδωκε την ψυχήν αυτού εις θάνατον και μετά ανόμων ελογίσθη και αυτός εβάστασε τας αμαρτίας πολλών και θέλει μεσιτεύσει υπέρ των ανόμων". (Ησαΐας 53:12)
Εκπλήρωση:
"Και επληρώθη η γραφή η λέγουσα και μετά ανόμων ελογίσθη". (Μάρκος 15:28), "Ότε δε έγεινεν εσπέρα, ήλθεν άνθρωπος πλούσιος από Αριμαθαίας, το όνομα Ιωσήφ, όστις και αυτός εμαθήτευσεν εις τον Ιησούν ούτος ελθών προς τον Πιλάτον, εζήτησε το σώμα του Ιησού. Τότε ο Πιλάτος προσέταξε να αποδοθή το σώμα. Και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ, ετύλιξεν αυτό με σινδόνα καθαράν, και έθεσεν αυτό εν τω νέω αυτού μνημείω, το οποίον ελατόμησε". (Ματθαίος 27:57-60)

18. Προφητεία: Θα παραδώσει την ψυχή του σαν προσφορά για την αμαρτία του κόσμου.
"Αλλ" ο Κύριος ηθέλησε να βασανίση αυτόν εταλαιπώρησεν αυτόν. Αφού όμως δώσης την ψυχήν αυτού προσφοράν περί αμαρτίας, θέλει ιδεί έκγονα, θέλει μακρύνει τας ημέρας αυτού, και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευοδωθή εν τη χειρί αυτού. Θέλει ιδεί τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και θέλει χορτασθή ο δίκαιος δούλός μου θέλει δικαιώσει πολλούς διά της επιγνώσεως αυτού διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών". (Ησαΐας 53:10-11)
Εκπλήρωση:
"Όστις τας αμαρτίας ημών αυτός εβάστασεν εν τω σώματι αυτού επί του ξύλου, διά να ζήσωμεν εν τη δικαιοσύνη, αποθανόντες κατά τας αμαρτίας με του οποίου την πληγήν ιατρεύθητε". (Α" Πέτρου 2:24), "Ούτω και ο Χριστός, άπαξ προσφερθείς διά να σηκώση τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανή εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν διά σωτηρίαν". (Εβραίους 9:28)

19. Προφητεία: Θα οδηγηθεί σαν πρόβατο στη σφαγή χωρίς να παραπονεθεί.
"Αυτός ήτο κατατεθλιμμένος και βεβασανισμένος αλλά δεν ήνοιξε το στόμα αυτού εφέρθη ως αρνίον επί σφαγήν, και ως πρόβατον έμπροσθεν του κείροντος αυτό άφωνον, ούτω δεν ήνοιξε το στόμα αυτού". (Ησαΐας 53:7)
Εκπλήρωση:
"Ο δε Ιησούς εσιώπα. Και αποκριθείς ο αρχιερεύς είπε προς αυτόν Σε ορκίζω εις τον Θεόν τον ζώντα να είπης προς ημάς αν συ ήσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού". (Ματθαίος 26:63), "Και ενώ εκατηγορείτο υπό των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων, ουδέν απεκρίθη. Τότε λέγει προς αυτόν ο Πιλάτος δεν ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσι; Και δεν απεκρίθη προς αυτόν ουδέ προς ένα λόγον, ώστε ο ηγεμών εθαύμα". (Ματθαίος 27:12-14)

20. Προφητεία: Θα τρυπήσουν τα χέρια του και τα πόδια του, μεταξύ δυο κακούργων.
"Διότι κύνες με περιεκύκλωσαν σύναξις πονηρευομένων με περιέκλεισεν ετρύπησαν τας χείράς μου και τους πόδας μου" (Ψαλμός 22:16), "Και εάν τις είπη προς αυτόν, τί είναι αι πληγαί αύται εν μέσω των χειρών σου; θέλει αποκριθή, εκείναι, τας οποίας επληγώθην εν τω οίκω των φίλων μου". (Ζαχαρίας 13:6), "Διά τούτο θέλω δώσει εις αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων και τους ισχυρούς θέλει μοιρασθή λάφυρον, διότι παρέδωκε την ψυχήν αυτού εις θάνατον και μετά ανόμων ελογίσθη και αυτός εβάστασε τας αμαρτίας πολλών και θέλει μεσιτεύσει υπέρ των ανόμων". (Ησαΐας 53:12)
Εκπλήρωση:
"Όπου εσταύρωσαν αυτόν και μετ" αυτού άλλους δύο εντεύθεν και εντεύθεν, μέσον δε τον Ιησούν". (Ιωάννης 19:18), "Έλεγον λοιπόν προς αυτόν οι άλλοι μαθηταί είδομεν τον Κύριον. Ο δε είπε προς αυτούς εάν δεν ίδω εν ταις χερσίν αυτού τον τύπον των ήλων και βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπον των ήλων, και βάλω την χειρά μου εις την πλευράν αυτού, δεν θέλω πιστεύσει". (Ιωάννης 20:25), "Και ότε ήλθον εις τον τόπον τον ονομαζόμενον Κρανίον, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους, τον μεν εκ δεξιών, τον δε εξ αριστερών". (Λουκάς 23:33)

21. Προφητεία: Θα μοιραστούν τα ρούχα του με κλήρο.
"Διεμερίσθησαν τα ιμάτιά μου εις εαυτούς και επί τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρον. (Ψαλμός 22:18)
Εκπλήρωση:
"Αφού δε εσταύρωσαν αυτόν διεμερίσθησαν τα ιμάτια αυτού, βάλλοντες κλήρον, διά να πληρωθή το ρηθέν υπό του προφήτου, διεμερίσθησαν τα ιμάτιά μου εις εαυτούς και επί τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρον". (Ματθαίος 27:35)

22. Προφητεία: Θα υποφέρει από δίψα και θα του προσφέρουν ξίδι με χολή.
"Και έδωκαν εις εμέ χολήν διά φαγητόν μου, και εις την δίψαν μου με επότισαν όξος". (Ψαλμός 69:21)
Εκπλήρωση:
"Έδωκαν εις αυτόν να πίη όξος μεμιγμένον μετά χολής και γευθείς δεν ήθελε να πίη". (Ματθαίος 27:34)

23. Προφητεία: Θα περάσει μεγάλη λύπη χωρίς να το καταλαβαίνουν οι γύρο του.
"Ονειδισμός συνέτριψε την καρδίαν μου και είμαι περίλυπος περιέμεινα δε συλλυπούμενον, αλλά δεν υπήρξε, και παρηγορητάς, αλλά δεν εύρηκα". (Ψαλμός 69:20)
Εκπλήρωση:
"Και λέγει προς αυτούς περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου μείνατε εδώ και αγρυπνείτε. Και προχωρήσας ολίγον, έπεσεν επί της γης και προσηύχετο να παρέλθη αν ήναι δυνατόν απ" αυτού η ώρα εκείνη, και έλεγεν Αββά ο Πατήρ, πάντα είναι δυνατά εις σε απομάκρυνον απ" εμού το ποτήριον τούτο. Ουχί όμως ό,τι θέλω εγώ, αλλ" ό,τι σύ. Και έρχεται και ευρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρον Σίμων, κοιμάσαι; Δεν ηδυνήθης μίαν ώραν να αγρυπνήσης; Αγρυπνείτε και προσεύχεσθε, διά να μη εισέλθητε εις πειρασμόν το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής. Και πάλιν υπήγε και προσηυχήθη, ειπών τον αυτόν λόγον. Και επιστρέψας εύρεν αυτούς πάλιν κοιμωμένους διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι και δεν ήξευρον τί να αποκριθώσι προς αυτόν. Και έρχεται την τρίτην φοράν και λέγει προς αυτούς κοιμάσθε το λοιπόν και αναπαύεσθε. Αρκεί ήλθεν η ώρα ιδού, παραδίδεται ο Υιός του άνθρωπου εις τας χείρας των αμαρτωλών. (Μάρκος 14:34-41)

24. Προφητεία: Θα φωνάξει με κραυγή αγωνίας προς τον Θεό για την εγκατάλειψη του.
"Θεέ μου, Θεέ μου, διά τί με εγκατέλιπες; διά τί ίστασαι μακράν από της σωτηρίας μου και από των λόγων των στεναγμών μου"; (Ψαλμός 22:1)
Εκπλήρωση:
"Περί δε την εννάτην ώραν ανεβόησεν ο Ιησούς μετά φωνής μεγάλης, λέγων Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανί; τουτέστι, Θεέ μου, Θεέ μου, διά τί με εγκατέλιπες"; (Ματθαίος 27:46)

25. Προφητεία: Θα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του νέου θρησκευτικού οικοδομήματος.
"Διά τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός ιδού, θέτω εν τη Σιών θεμέλιον, λίθον, λίθον εκλεκτόν, έντιμον ακρογωνιαίον, θεμέλιον ασφαλές ο πιστεύων επ" αυτόν δεν θέλει καταισχυνθή". (Ησαΐας 28:16), "Ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτος έγεινε κεφαλή γωνίας". (Ψαλμός 118:22)
Εκπλήρωση:
"Διά τούτο και περιέχεται εν τη γραφή ιδού, θέτω εν Σιών λίθον ακρογωνιαιον, εκλεκτόν, έντιμον, και ο πιστεύων επ" αυτόν δεν θέλει καταισχυνθή. Εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή, εις δε τους απειθούντας ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτος έγεινε κεφαλή γωνίας". (Α" Πέτρου 2:6-7)

26. Προφητεία: Θα αναστηθεί από τους νεκρούς.
"Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχήν μου εν τω άδη, ουδέ θέλεις αφήσει τον Οσιόν σου να ίδη διαφθοράν". (Ψαλμός 16:10), "Οι νεκροί σου θέλουσι ζήσει, μετά του νεκρού σώματός μου θέλουσιν αναστηθή εξεγέρθητε και ψάλλετε, σεις οι κατοικούντες εν τω χώματι διότι η δρόσος σου είναι ως η δρόσος των χόρτων, και η γη θέλει εκρίψει τους νεκρούς". (Ησαϊας 26:19)
Εκπλήρωση:
"Δεν είναι εδώ, αλλ" ανέστη ενθυμήθητε πώς ελάλησε προς εσάς, ενώ ήτο έτι εν τη Γαλιλαία". (Λουκάς 24:6), "Αυτών δε διηνοίχθησαν οι οφθαλμοί, και εγνώρισαν αυτόν. Και αυτός έγεινεν άφαντος απ" αυτών". (Λουκάς 24:31), "Οίτινες έλεγον ότι όντως ανέστη ο Κύριος και εφάνη εις τον Σίμωνα". (Λουκάς 24:34)

27. Προφητεία: Θα γίνει μεσίτης νέας διαθήκης.
"Ιδού, έρχονται ημέραι, λέγει Κύριος, και θέλω κάμει προς τον οίκον Ισραήλ και προς τον οίκον Ιούδα διαθήκην νέαν ουχί κατά την διαθήκην, την οποίαν έκαμον προς τους πατέρας αυτών, καθ" ήν ημέραν επίασα αυτούς από της χειρός διά να εξαγάγω αυτούς εκ γης Αιγύπτου διότι αυτοί παρέβησαν την διαθήκην μου και εγώ απεστράφην αυτούς, λέγει Κύριος αλλ" αύτη θέλει είσθαι η διαθήκη, την οποίαν θέλω κάμει προς τον οίκον Ισραήλ μετά τας ημέρας εκείνας, λέγει Κύριος, θέλω θέσει τον νόμον μου εις τα ενδόμυχα αυτών και θέλω γράψει αυτόν εν ταις καρδίαις αυτών και θέλω είσθαι Θεός αυτών και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαός μου. Και δεν θέλουσι διδάσκει πλέον έκαστος τον πλησίον αυτού και έκαστος τον αδελφόν αυτού, λέγων, γνωρίσατε τον Κύριον διότι πάντες ούτοι θέλουσι με γνωρίζει από μικρού αυτών έως μεγάλου αυτών, λέγει Κύριος διότι θέλω συγχωρήσει την ανομίαν αυτών και την αμαρτίαν αυτών δεν θέλω ενθυμείσθαι πλέον". (Ιερεμίας 31:31-34)
Εκπλήρωση:
"Τώρα όμως ο Χριστός έλαβεν εξοχωτέραν λειτουργίαν, καθόσον είναι και ανωτέρας διαθήκης μεσίτης, ήτις ενομοθετήθη με ανωτέρας επαγγελίας. Διότι εάν η πρώτη εκείνη ήτο άμεμπτος, δεν ήθελε ζητείσθαι τόπος διά την δευτέραν. Διότι μεμφόμενος αυτούς λέγει ιδού, έρχονται ημέραι, λέγει Κύριος, και θέλω συντελέσει επί τον οίκον του Ισραήλ και επί τον οίκον του Ιούδα διαθήκην καινήν, ουχί κατά την διαθήκην, την οποίαν έκαμον προς τους πατέρας αυτών, καθ" ήν ημέραν επίασα αυτούς από της χειρός διά να εξαγάγω αυτούς εκ γης Αιγύπτου διότι αυτοί δεν ενέμειναν εις την διαθήκην μου, και εγώ ημέλησα αυτούς, λέγει Κύριος. Διότι αύτη είναι η διαθήκη, την οποίαν θέλω κάμει προς τον οίκον του Ισραήλ μετά τας ημέρας εκείνας, λέγει Κύριος θέλω δώσει τους νόμους μου εις την διάνοιαν αυτών, και θέλω γράψει αυτούς επί της καρδίας αυτών, και θέλω είσθαι εις αυτούς Θεός, και αυτοί θέλουσιν είσθαι εις εμέ λαός. Και δεν θέλουσι διδάσκει έκαστος τον πλησίον αυτού και έκαστος τον αδελφόν αυτού, λέγων γνώρισον τον Κύριον διότι πάντες θέλουσι με γνωρίζει από μικρού έως μεγάλου αυτών διότι θέλω είσθαι ίλεως εις τας αδικίας αυτών, και τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμείσθαι πλέον. (Εβραίους 8:6-12)

28. Προφητεία: Οι Εθνικοί λαοί θα επιστρέψουν σ" Αυτόν.
"Και έθνη πολλά θέλουσιν ενωθή μετά του Κυρίου εν τη ημέρα εκείνη και θέλουσιν είσθαι λαός μου, και θέλω κατοικήσει εν μέσω σου, και θέλει, γνωρίσει ότι ο Κύριος των δυνάμεων με εξαπέστειλε προς σε". (Ζαχαρίας 2:11), "Και είπε, μικρόν είναι το να ήσαι δούλός μου διά να ανορθώσης τας φυλάς του Ιακώβ και να επαναφέρης το υπόλοιπον του Ισραήλ θέλω προσέτι σε δώσει φως εις τα έθνη, διά να ήσαι η σωτηρία μου έως εσχάτου της γης". (Ησαϊας 49:6), "Και εν εκείνη τη ημέρα προς την ρίζαν του Ιεσσαί, ήτις θέλει ίστασθαι σημαία των λαών, προς αυτόν θέλουσι προστρέξει τα έθνη, και η ανάπαυσις αυτού θέλει είσθαι δόξα". (Ησαϊας 11:10), "Ιδού, ο δούλός μου, τον οποίον υπεστήριξα ο εκλεκτός μου, εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη έθεσα το πνεύμά μου επ" αυτόν θέλει εξαγγείλει κρίσιν εις τα έθνη". (Ησαϊας 42:1)
Εκπλήρωση:
"Και άλλα πρόβατα έχω, τα οποία δεν είναι εκ της αυλής ταύτης και εκείνα πρέπει να συνάξω, και θέλουσιν ακούσει την φωνήν μου, και θέλει γείνει μία ποίμνη, είς ποιμήν". (Ιωάννης 10:16), "Και εξεπλάγησαν οι εκ περιτομής πιστοί, όσοι ήλθον μετά του Πέτρου, ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχύθη και επί τα έθνη". (Πράξεις 10:45), "Μήπως δύναταί τις να εμποδίση το ύδωρ, ώστε να μη βαπτισθώσιν ούτοι, οίτινες έλαβον το Πνεύμα το Άγιον καθώς και ημείς"; (Πράξεις 10:47)

29. Προφητεία: Τις τελευταίες μέρες θα σχηματίσει βασιλεία από κάθε λαό, φυλή, έθνος και γλώσσα. Βασιλεία που ποτέ δεν θα ανατραπεί.
"Και εν ταις εσχάταις ημέραις το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθή επί της κορυφής των ορέων και υψωθή υπεράνω των βουνών, και λαοί θέλουσι συρρέει εις αυτό. Και έθνη πολλά θέλουσιν υπάγει και ειπεί, ελθετε και ας αναβώμεν εις το όρος του Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβ και θέλει διδάξει ημάς τας οδούς αυτού, και θέλομεν περιπατήσει εν ταις τρίβοις αυτού διότι εκ Σιών θέλει εξέλθει νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ. Και θέλει κρίνει αναμέσον λαών πολλών και θέλει ελέγξει έθνη ισχυρά, έως εις μακράν και θέλουσι σφυρηλατήσει τας μαχαίρας αυτών διά υνία και τας λόγχας αυτών διά δρέπανα δεν θέλει σηκώσει μάχαιραν έθνος εναντίον έθνους ουδέ θέλουσι μάθει πλέον τον πόλεμον. Και θέλουσι κάθησθαι έκαστος υπό την άμπελον αυτού και υπό την συκήν αυτού, και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών διότι το στόμα του Κυρίου των δυνάμεων ελάλησε". (Μιχαίας 4:1-4), "Είδον εν οράμασι νυκτός και ιδού, ως Υιός ανθρώπου ήρχετο μετά των νεφελών του ουρανού και έφθασεν έως του Παλαιού των ημερών και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού. Και εις αυτόν εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία, διά να λατρεύωσιν αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και αι γλώσσαι η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος, ήτις δεν θέλει παρέλθει, και η βασιλεία αυτού, ήτις δεν θέλει φθαρή". (Δανιήλ 7:13-14)
Εκπλήρωση:
"Και θέλει βασιλεύσει επί τον οίκον του Ιακώβ εις τους αιώνας, και της βασιλείας αυτού δεν θέλει είσθαι τέλος". (Λουκάς 1:33), "Απεκρίθη προς αυτόν ο όχλος ημείς ηκούσαμεν εκ του νόμου ότι ο Χριστός μένει εις τον αιώνα, και πώς συ λέγεις ότι πρέπει να υψωθή ο Υιός του ανθρώπου; τίς είναι ούτος ο Υιός του ανθρώπου"; (Ιωάννης 12:34), "Διά τούτο παραλαμβάνοντες βασιλείαν ασάλευτον, ας κρατώμεν την χάριν, διά της οποίας να λατρεύωμεν ευαρέστως τον Θεόν με σέβας και ευλάβειαν". (Εβραίους 12:28)

30. Προφητεία: Ο Χριστός θα γεννηθεί από σπέρμα γυναικός.
"Και έχθραν θέλω στήσει αναμέσον σου και της γυναικός, και αναμέσον του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν, και συ θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού". (Γένεση 3:15)
Εκπλήρωση:
"Ότε όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, όστις εγεννήθη εκ γυναικός και υπετάγη εις τον νόμον". (Γαλάτας 4:4)

31. Προφητεία: Ο Χριστός θα γεννηθεί από γυναίκα Ιουδαϊκής καταγωγής.
"Διά τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείον ιδού, η παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει υιόν, και θέλει καλεσθή το όνομα αυτού Εμμανουήλ". (Ησαΐας 7:14)
Εκπλήρωση:
"Εν δε τω μηνί τω έκτω απεστάλη ο Άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις πόλιν της Γαλιλαίας ονομαζομένην Ναζαρέτ, προς παρθένον ηρραβωνισμένην με άνδρα ονομαζόμενον Ιωσήφ, εξ οίκου Δαβίδ, και το όνομα της παρθένου Μαριάμ". (Λουκάς 1:26-27), "Και αυτός ο Ιησούς ήρχιζε να ήναι ως τριάκοντα ετών, ών καθώς ενομίζετο, υιός Ιωσήφ, του Ηλί, του Ματθάτ, του Λευϊ, του Μελχί, του Ιαννά, του Ιωσήφ, του Ματταθίου, του Αμώς, του Ναούμ, του Εσλί, του Ναγγαί, του Μαάθ, του Ματταθίου, του Σεμεϊ, του Ιωσήφ, του Ιούδα, του Ιωαννά, του Ρησά, του Ζοροβάβελ, του Σαλαθιήλ, του Νηρί, του Μελχί, του Αδδί, του Κωσάμ, του Ελμωδάμ, του Ηρ, του Ιωσή, του Ελιέζερ, του Ιωρείμ, του Ματθάτ, του Λευϊ, του Συμεών, του Ιούδα, του Ιωσήφ, του Ιωνάν, του Ελιακείμ, του Μελεά, του Μαϊνάν, του Ματταθά, του Ναθάν, του Δαβίδ, του Ιεσσαί, του Ωβήδ, του Βοόζ, του Σαλμών, του Ναασσών". (Λουκάς 3:23-32)

32. Προφητεία: Ο Χριστός θα γεννηθεί από το σπέρμα του Αβραάμ.
"Και εν τω σπέρματί σου θέλουσιν ευλογηθή πάντα τα έθνη της γης διότι υπήκουσας εις την φωνήν μου". (Γένεση 22:18)
Εκπλήρωση:
"Βίβλος της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, υιού του Δαβίδ, υιού του Αβραάμ". (Ματθαίος 1:1), Προς δε τον Αβραάμ ελαλήθησαν αι επαγγελίαι και προς το σπέρμα αυτού δεν λέγει, και προς τα σπέρματα, ως περί πολλών, αλλ" ως περί ενός, και προς το σπέρμα σου, όστις είναι ο Χριστός". (Γαλάτας 3:16)

33. Προφητεία: Ο Μεσσίας θα προέλθει από τη γενιά του Ισαάκ.
"Και είπεν ο Θεός προς τον Αβραάμ, ας μη φανή σκληρόν εις τους οφθαλμούς σου περί του παιδίου και περί της δούλης σου κατά πάντα όσα είπη προς σε η Σάρρα, άκουε τους λόγους αυτής διότι εν τω Ισαάκ θέλει κληθή εις σε σπέρμα". (Γένεση 21:12)
Εκπλήρωση:
"Και αυτός ο Ιησούς ήρχιζε να ήναι ως τριάκοντα ετών, ών καθώς ενομίζετο, υιός Ιωσήφ, του Ηλί, του Ματθάτ, του Λευϊ, του Μελχί, του Ιαννά, του Ιωσήφ". (Λουκάς 3:23-24)

34. Προφητεία: Ο Χριστός θα προέλθει από τη γενιά του Ιακώβ.
"Θέλω ιδεί αυτόν, αλλ" ουχί τώρα θέλω θεωρήσει αυτόν, αλλ" ουχί εκ του πλησίον θέλει ανατείλει άστρον εξ Ιακώβ, και θέλει αναστηθή σκήπτρον εκ του Ισραήλ, και θέλει πατάξει τους αρχηγούς Μωάβ, και εξολοθρεύσει πάντας τους υιούς του Σηθ". (Αριθμοί 24:17), "Είπε δε προς αυτόν ο Θεός, Εγώ είμαι ο Θεός ο Παντοκράτωρ αυξάνου και πληθύνου έθνος, και πλήθος εθνών θέλουσι γείνει εκ σου, και βασιλείς θέλουσιν εξέλθει εκ της οσφύος σου και την γην, την οποίαν έδωκα εις τον Αβραάμ και εις τον Ισαάκ, εις σε θέλω δώσει αυτήν και εις το σπέρμα σου μετά σε θέλω δώσει την γην ταύτην". (Γένεση 35:11-12)
Εκπλήρωση:
"Και θέλει βασιλεύσει επί τον οίκον του Ιακώβ εις τους αιώνας, και της βασιλείας αυτού δεν θέλει είσθαι τέλος". (Λουκάς 1:33), "Και αυτός ο Ιησούς ήρχιζε να ήναι ως τριάκοντα ετών, ών καθώς ενομίζετο, υιός Ιωσήφ, του Ηλί, του Ματθάτ, του Λευϊ, του Μελχί, του Ιαννά, του Ιωσήφ". (Λουκάς 3:23-24)

35. Προφητεία: Ο Χριστός θα προέλθει από τη φυλή του Ιούδα.
"Δεν θέλει εκλείψει το σκήπτρον εκ του Ιούδα ουδέ νομοθέτης εκ μέσου των ποδών αυτού, εωσού έλθη ο Σηλώ και εις αυτόν θέλει είσθαι η υπακοή των λαών". (Γένεση 49:10)
Εκπλήρωση:
"Επειδή είναι πρόδηλον ότι εξ Ιούδα ανέτειλεν ο Κύριος ημών, εις την οποίαν φυλήν ο Μωϋσής ουδέν περί ιερωσύνης ελάλησε". (Εβραίους 7:14)

36. Προφητεία: Ο Χριστός θα προέλθει από την οικογένεια του Ιεσσαί.
"Και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσσαί, και κλάδος θέλει αναβή εκ των ριζών αυτού". (Ησαΐας 11:1)
Εκπλήρωση:
"Και αυτός ο Ιησούς ήρχιζε να ήναι ως τριάκοντα ετών, ών καθώς ενομίζετο, υιός Ιωσήφ, του Ηλί". (Λουκάς 3:23), "Του Ιεσσαί, του Ωβήδ, του Βοόζ, του Σαλμών, του Ναασσών". (Λουκάς 3:32), "Και μεταστήσας αυτόν, ανέστησεν εις αυτούς βασιλέα τον Δαβίδ, περί του οποίου και είπε μαρτυρήσας εύρον Δαβίδ τον του Ιεσσαί, άνδρα κατά την καρδίαν μου, όστις θέλει κάμει πάντα τα θελήματά μου. Από του σπέρματος τούτου ο Θεός κατά την επαγγελίαν αυτού ανέστησεν εις τον Ισραήλ σωτήρα τον Ιησούν". (Πράξεις 13:22-23)

37. Προφητεία: Ο Χριστός θα προέλθει από τον οίκο του Δαβίδ.
"Ώμοσεν ο Κύριος αλήθειαν προς τον Δαβίδ, δεν θέλει αθετήσει αυτήν, εκ του καρπού του σώματός σου θέλω θέσει επί τον θρόνον σου". (Ψαλμός 132:11), "Ιδού, έρχονται ημέραι, λέγει Κύριος, και θέλω ανεγείρει εις τον Δαβίδ βλαστόν δίκαιον, και βασιλεύς θέλει βασιλεύσει και ευημερήσει και εκτελέσει κρίσιν και δικαιοσύνην επί της γης". (Ιερεμίας 23:5)
Εκπλήρωση:
"Και αυτός ο Ιησούς ήρχιζε να ήναι ως τριάκοντα ετών, ών καθώς ενομίζετο, υιός Ιωσήφ, του Ηλί". (Λουκάς 3:23), "Του Μελεά, του Μαϊνάν, του Ματταθά, του Ναθάν, του Δαβίδ". (Λουκάς 3:31)

38. Προφητεία: Θα ονομαστεί Υιός του Θεού.
"Εγώ θέλω αναγγείλει το πρόσταγμα ο Κύριος είπε προς εμέ, Υιός μου είσαι συ εγώ σήμερον σε εγέννησα". (Ψαλμός 2:7)
Εκπλήρωση:
"Ούτος θέλει είσθαι μέγας και Υιός Υψίστου θέλει ονομασθή, και θέλει δώσει εις αυτόν Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαβίδ του πατρός αυτού". (Λουκάς 1:32), "Και αποκριθείς ο Άγγελος είπε προς αυτήν Πνεύμα Άγιον θέλει επέλθει επί σε, και δύναμις του Υψίστου θέλει σε επισκιάσει διά τούτο και το γεννώμενον εκ σου Άγιον θέλει ονομασθή Υιός Θεού". (Λουκάς 1:35)

39. Προφητεία: Θα γίνει σφαγή των παιδιών εξαιτίας του.
"Ούτω λέγει Κύριος Φωνή ηκούσθη εν Ραμά, θρήνος, κλαυθμός, οδυρμός η Ραχήλ, κλαίουσα τα τέκνα αυτής, δεν ήθελε να παρηγορηθή διά τα τέκνα αυτής, διότι δεν υπάρχουσιν". (Ιερεμίας 31:15)
Εκπλήρωση:
"Τότε ο Ηρώδης, ιδών ότι ενεπαίχθη υπό των μάγων, εθυμώθη σφόδρα και αποστείλας εφόνευσε πάντας τους παίδας τους εν Βηθλεέμ και εν πάσι τοις ορίοις αυτής από δύο ετών και κατωτέρω κατά τον καιρόν, τον οποίον εξηκρίβωσε παρά των μάγων. Τότε επληρώθη το ρηθέν υπό Ιερεμίου του προφήτου, λέγοντος. Φωνή ηκούσθη εν Ραμά, θρήνος και κλαυθμός και οδυρμός πολύς η Ραχήλ έκλαιε τα τέκνα αυτής, και δεν ήθελε να παρηγορηθή, διότι δεν υπάρχουσι". (Ματθαίος 2:16-18)

40. Προφητεία: Θα είναι χρισμένος με το Άγιο Πνεύμα.
"Ηγάπησας δικαιοσύνην και εμίσησας αδικίαν διά τούτο έχρισέ σε ο Θεός, ο Θεός σου, έλαιον αγαλλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου". (Ψαλμός 45:7), "Και το πνεύμα του Κυρίου θέλει αναπαυθή επ" αυτόν, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου". (Ησαϊας 11:2), "Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ" εμέ διότι ο Κύριος με έχρισε διά να ευαγγελίζωμαι εις τους πτωχούς με απέστειλε διά να ιατρεύσω τους συντετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω ελευθερίαν εις τους αιχμαλώτους και άνοιξιν δεσμωτηρίου εις τους δεσμίους". (Ησαϊας 61:1), "Ιδού, ο δούλός μου, τον οποίον υπεστήριξα ο εκλεκτός μου, εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη έθεσα το πνεύμά μου επ" αυτόν θέλει εξαγγείλει κρίσιν εις τα έθνη". (Ησαϊας 42:1)
Εκπλήρωση:
"Και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος και ιδού, ηνοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαινον ως περιστεράν και ερχόμενον επ" αυτόν". (Ματθαίος 3:16), "Διότι εκείνος, τον οποίον απέστειλεν ο Θεός, τους λόγους του Θεού λαλει επειδή ο Θεός δεν δίδει εις αυτόν το Πνεύμα με μέτρον". (Ιωάννης 3:34), "Πώς ο Θεός έχρισε τον Ιησούν τον από Ναζαρέτ με Πνεύμα Άγιον και με δύναμιν, όστις διήλθεν ευεργετών και θεραπεύων πάντας τους καταδυναστευμένους υπό του διαβόλου, διότι ο Θεός ήτο μετ" αυτού". (Πράξεις 10:38)

41. Προφητεία: Θα είναι προφήτης όπως και ο Μωϋσής.
"Προφήτην εκ μέσου σου θέλει αναστήσει εις σε Κύριος ο Θεός σου εκ των αδελφών σου, ως εμέ αυτού θέλετε ακούει". (Δευτερονόμιο 18:15)
Εκπλήρωση:
"Και αποστείλη τον προκεκηρυγμένον εις εσάς Ιησούν Χριστόν, τον οποίον πρέπει να δεχθή ο ουρανός μέχρι των καιρών της αποκαταστάσεως πάντων, όσα ελάλησεν ο Θεός απ" αιώνος διά στόματος πάντων των αγίων αυτού προφητών. Διότι ο Μωϋσής είπε προς τους πατέρας ότι Κύριος ο Θεός σας θέλει αναστήσει εις εσάς προφήτην εκ των αδελφών σας ως εμέ αυτού θέλετε ακούει κατά πάντα όσα αν λαλήση προς εσάς". (Πράξεις 3:20-22)

42. Προφητεία: Θα είναι ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ.
"Ωμοσεν ο Κύριος και δεν θέλει μεταμεληθή, συ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξιν Μελχισεδέκ". (Ψαλμός 110:4)
Εκπλήρωση:
"Ούτω και ο Χριστός δεν εδόξασεν εαυτόν διά να γείνη αρχιερεύς, αλλ" ο λαλήσας προς αυτόν Υιός μου είσαι συ, εγώ σήμερον σε εγέννησα καθώς και αλλαχού λέγει συ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξιν Μελχισεδέκ". (Εβραίους 5:5-6)

43. Προφητεία: Θα εισέλθει στο ναό του Θεού.
"Και θέλω σείσει πάντα τα έθνη, και θέλει ελθεί ο εκλεκτός πάντων των εθνών, και θέλω εμπλήσει τον οίκον τούτον δόξης, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων". (Αγγαίος 2:7), "Η δόξα του εσχάτου τούτου οίκου θέλει είσθαι μεγαλητέρα της του πρώτου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων και εν τω τόπω τούτω θέλω δώσει ειρήνην, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων". (Αγγαίος 2:9), "Ιδού, εγώ αποστέλλω τον Άγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθέν μου και ο Κύριος, τον οποίον σεις ζητείτε, εξαίφνης θέλει ελθεί εις τον ναόν αυτού, ναι, ο Άγγελος της διαθήκης, τον οποίον σεις θέλετε ιδού, έρχεται, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων". (Μαλαχίας 3:1)
Εκπλήρωση:
"Και εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού και εξέβαλε πάντας τους πωλούντας και αγοράζοντας εν τω ιερώ, και τας τραπέζας των αργυρα-μοιβών ανέτρεψε και τα καθίσματα των πωλούντων τας περιστεράς". (Ματθαίος 21:12), "Και ήλθε διά του Πνεύματος εις το ιερόν και ότε οι γονείς εισέφεραν το παιδίον Ιησούν διά να κάμωσι περί αυτού κατά την συνήθειαν του νόμου, αυτός εδέχθη αυτό εις τας αγκάλας αυτού και ευλόγησε τον Θεόν και είπε Νυν απολύεις τον δούλόν σου, δέσποτα, κατά το ρήμά σου, εν ειρήνη διότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, το οποίον ητοίμασας ενώπιον πάντων των λαών, φώς εις φωτισμόν των εθνών και δόξαν του λαού σου Ισραήλ". (Λουκάς 2:27-32), "Επλησίαζε δε το πάσχα των Ιουδαίων, και ανέβη εις Ιεροσόλυμα ο Ιησούς. Και εύρεν εν τω ιερώ, τους πωλούντας βόας και πρόβατα και περιστεράς, και τους αργυραμοιβούς καθημένους. Και ποιήσας μάστιγα εκ σχοινίων, εδίωξε πάντας εκ του ιερού και τα πρόβατα και τους βόας, και τα νομίσματα των αργυραμοιβών έχυσε και τας τραπέζας ανέτρεψε, και προς τους πωλούντας τας περιστεράς είπε σηκώσατε ταύτα εντεύθεν μη κάμνετε τον οίκον του Πατρός μου οίκον εμπορίου". (Ιωάννης 2:13-16)

44. Προφητεία: Θα έχει υπερβολικό ζήλο για το Θεό.
"Διότι ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ εμέ". (Ψαλμός 69:9)
Εκπλήρωση:
"Και εύρεν εν τω ιερώ, τους πωλούντας βόας και πρόβατα και περιστεράς, και τους αργυραμοιβούς καθημένους. Και ποιήσας μάστιγα εκ σχοινίων, εδίωξε πάντας εκ του ιερού και τα πρόβατα και τους βόας, και τα νομίσματα των αργυραμοιβών έχυσε και τας τραπέζας ανέτρεψε, και προς τους πωλούντας τας περιστεράς είπε σηκώσατε ταύτα εντεύθεν μη κάμνετε τον οίκον του Πατρός μου οίκον εμπορίου. Τότε ενεθυμήθησαν οι μαθηταί αυτού ότι είναι γεγραμμένον, ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγεν". (Ιωάννης 2:14-17)

45. Προφητεία: Θα είναι φτωχός.
"Διότι ανέβη ενώπιον αυτού ως τρυφερόν φυτόν και ως ρίζα από ξηράς γης δεν έχει είδος ουδέ κάλλος και είδομεν αυτόν και δεν είχεν ωραιότητα ώστε να επιθυμώμεν αυτόν. Καταπεφρονημένος και απερριμμένος υπό των ανθρώπων άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφει τις το πρόσωπον, κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίσθημεν αυτόν". (Ησαΐας 53:2-3)
Εκπλήρωση:
"Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς αι αλώπεκες έχουσι φωλεάς και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας, ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει πού να κλίνη την κεφαλήν". (Λουκάς 9:58)

46. Προφητεία: Θα είναι πράος.
"Κάλαμον συντεθλασμένον δεν θέλει συντρίψει και λινάριον καπνίζον δεν θέλει σβύσει θέλει εκφέρει κρίσιν εν αληθεία". (Ησαΐας 42:3)
Εκπλήρωση:
"Αλλ' ο Ιησούς νοήσας ανεχώρησεν εκείθεν και ηκολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί, και εθεράπευσεν αυτούς πάντας. Και παρήγγειλεν εις αυτούς αυστηρώς διά να μη φανερώσωσιν αυτόν". (Ματθαίος 12:15-16), "Δεν θέλει αντιλογήσει ουδέ κραυγάσει, ουδέ θέλει ακούσει τις την φωνήν αυτού εν ταις πλατείαις". (Ματθαίος 12:19)

47. Προφητεία: Θα είναι τρυφερός.
"Θέλει βοσκήσει το ποίμνιον αυτού ως ποιμήν θέλει συνάξει τα αρνία διά του βραχίονος αυτού και βαστάσει εν τω κόλπω αυτού και θέλει οδηγεί τα θηλάζοντα". (Ησαΐας 40:11), "Κάλαμον συντεθλασμένον δεν θέλει συντρίψει και λινάριον καπνίζον δεν θέλει σβύσει θέλει εκφέρει κρίσιν εν αληθεία". (Ησαΐας 42:3)
Εκπλήρωση:
"Αλλ" ο Ιησούς νοήσας ανεχώρησεν εκείθεν και ηκολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί, και εθεράπευσεν αυτούς πάντας". (Ματθαίος 12:15), "Κάλαμον συντετριμμένον δεν θέλει θλάσει και λινάριον καπνίζον δεν θέλει σβέσει, εωσού εκφέρη εις νίκην την κρίσιν". (Ματθαίος 12:20), "Διότι δεν έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήση εις τας ασθενείας ημών, αλλά πειρασθέντα κατά πάντα καθ" ομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας". (Εβραίους 4:15)

48. Προφητεία: Θα είναι χωρίς δόλο και ανομία.
"Και ο τάφος αυτού διωρίσθη μετά των κακούργων πλην εις τον θάνατον αυτού εστάθη μετά του πλουσίου διότι δεν έκαμεν ανομίαν ουδέ ευρέθη δόλος εν τω στόματι αυτού". (Ησαΐας 53:9)
Εκπλήρωση:
"Όστις αμαρτίαν δεν έκαμεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν τω στόματι αυτού". (Α" Πέτρου 2:22)

49. Προφητεία: Θα κηρύξει με παραβολές.
"Θέλω ανοίξει εν παραβολή το στόμα μου θέλω προφέρει πράγματα αξιομνημόνευτα, τα απ" αρχής". (Ψαλμός 78:2)
Εκπλήρωση:
"Ταύτα πάντα ελάλησεν ο Ιησούς διά παραβολών προς τους όχλους και χωρίς παραβολής δεν ελάλει προς αυτούς, διά να πληρωθή το ρηθέν διά του προφήτου, λέγοντος θέλω ανοίξει εν παραβολαίς το στόμα μου, θέλω απαγγείλει πράγματα κεκρυμμένα από καταβολής κόσμου". (Ματθαίος 13:34-35), "Και διά τοιούτων πολλών παραβολών ελάλει προς αυτούς τον λόγον, καθώς ηδύναντο να ακούωσι, χωρίς δε παραβολής δεν ελάλει προς αυτούς κατ ιδίαν όμως εξήγει πάντα εις τους μαθητάς αυτού". (Μάρκος 4:33-34)

50. Προφητεία: Δεν θα γίνει δεκτός από τους αδελφούς του.
"Ξένος έγεινα εις τους αδελφούς μου, και αλλογενής εις τους υιούς της μητρός μου". (Ψαλμός 69:8)
Εκπλήρωση:
"Εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν". (Ιωάννη 1:11), "Είπον λοιπόν προς αυτόν οι αδελφοί αυτού Μετάβηθι εντεύθεν και ύπαγε εις την Ιουδαίαν, διά να ίδωσι και οι μαθηταί σου τα έργα σου, τα οποία κάμνεις". (Ιωάννη 7:3)

51. Προφητεία: Θα τον απορρίψουν οι άρχοντες των Ιουδαίων.
"Ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτος έγεινε κεφαλή γωνίας". (Ψαλμός 118:22)
Εκπλήρωση:
"Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς ποτέ δεν ανεγνώσατε εν ταις γραφαίς, ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτος έγεινε κεφαλή γωνίας παρά Κυρίου έγεινεν αύτη και είναι θαυμαστή εν οφθαλμοίς υμών"; (Ματθαίος 21:42), "Μήπως τίς εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν ή εκ των Φαρισαίων"; (Ιωάννη 7:48)

52. Προφητεία: Οι Εθνικοί και οι Ιουδαίοι θα συνεργαστούν εναντίον του.
"Διά τί εφρύαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια; Παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης, και οι άρχοντες συνήχθησαν ομού, κατά του Κυρίου, και κατά του χριστού αυτού, λέγοντες". (Ψαλμός 2:1-2)
Εκπλήρωση:
"Διότι συνήχθησαν επ" αληθείας εναντίον του αγίου Παιδός σου Ιησού, τον οποίον έχρισας, και ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος μετά των εθνών και των λαών του Ισραήλ". (Πράξεις 4:27)

53. Προφητεία: Θα τον χτυπήσουν στο σαγόνι.
"Συναθροίσθητι τώρα εις τάγματα, θυγάτηρ ταγμάτων έθεσε πολιορκίαν εναντίον ημών θέλουσι πατάξει τον κριτήν του Ισραήλ εν ράβδω κατά της σιαγόνος". (Μιχαίας 5:1)
Εκπλήρωση:
"Και εμπτύσαντες εις αυτόν έλαβον τον κάλαμον και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού". (Ματθαίος 27:30)

54. Προφητεία: Θα τον εμπαίξουν και θα τον μαστιγώσουν.
"Τον νώτόν μου έδωκα εις τους μαστιγούντας και τας σιαγόνας μου εις τους μαδίζοντας δεν έκρυψα το πρόσωπόν μου από υβρισμών και εμπτυσμάτων". (Ησαΐας 50:6)
Εκπλήρωση:
"Και ήρχισάν τινες να εμπτύωσιν εις αυτόν και να περικαλύπτωσι το πρόσωπον αυτού και να γρονθίζωσιν αυτόν και να λέγωσι προς αυτόν προφήτευσον και οι υπηρέται έτυπτον αυτόν με ραπίσματα". (Μάρκου 14:65), "Τότε λοιπόν έλαβεν ο Πιλάτος τον Ιησούν και εμαστίγωσε". (Ιωάννη 19:1)

55. Προφητεία: Θα τον βρίσουν.
"Με εμυκτήρισαν πάντες οι βλέποντές με ανοίγουσι τα χείλη, κινούσι την κεφαλήν, λέγοντες, ήλπισεν επί τον Κύριον ας ελευθερώση αυτόν ας σώση αυτόν, επειδή θέλει αυτόν". (Ψαλμός 22:7-8)
Εκπλήρωση:
"Οι δε διαβαίνοντες εβλασφήμουν αυτόν, κινούντες τας κεφαλάς αυτών και λέγοντες ο χαλών τον Ναόν και διά τριών ημερών οικοδομών, σώσον σεαυτόν αν ήσαι Υιός του Θεού, κατάβα από του σταυρού. Ομοίως δε και οι αρχιερείς εμπαίζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων, έλεγον. Άλλους έσωσεν, εαυτόν δεν δύναται να σώση αν ήναι βασιλεύς του Ισραήλ, ας καταβή τώρα από του σταυρού και θέλομεν πιστεύσει εις αυτόν πέποιθεν επί τον Θεόν, ας σώση τώρα αυτόν, εάν θέλη αυτόν επειδή είπεν ότι Θεού Υιός είμαι. Το αυτό δε και οι λησταί οι συσταυρωθέντες μετ" αυτού ωνείδιζον εις αυτόν". (Ματθαίος 27:39-44)

56. Προφητεία: Θα ικετεύσει τον Θεό υπέρ των ανόμων εκτελεστών του.
"Διά τούτο θέλω δώσει εις αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων και τους ισχυρούς θέλει μοιρασθή λάφυρον, διότι παρέδωκε την ψυχήν αυτού εις θάνατον και μετά ανόμων ελογίσθη και αυτός εβάστασε τας αμαρτίας πολλών και θέλει μεσιτεύσει υπέρ των ανόμων". (Ησαΐας 53:12)
Εκπλήρωση:
"Ο δε Ιησούς έλεγε Πάτερ, συγχώρησον αυτούς διότι δεν εξεύρουσι τί πράττουσι. Διαμεριζόμενοι δε τα ιμάτια αυτού, έβαλον κλήρον". (Λουκάς 23:34)

57. Προφητεία: Δεν θα σπάσει ούτε ένα κόκαλο του στο θάνατό του.
"Εν τη αυτή οικία θέλει φαγωθή από του κρέατος δεν θέλετε φέρει έξω της οικίας, και οστούν δεν θέλετε συντρίψει απ" αυτού". (Έξοδος 12:46), "Αυτός φυλάττει πάντα τα οστά αυτού ουδέν εκ τούτων θέλει συντριφθή". (Ψαλμός 34:20)
Εκπλήρωση:
"Εις δε τον Ιησούν ελθόντες, ως είδον αυτόν ήδη τεθνηκότα, δεν συνέθλασαν αυτού τα σκέλη". (Ιωάννη 19:33), "Διότι έγειναν ταύτα, διά να πληρωθή η γραφή, οστούν αυτού δεν θέλει συντριφθή". (Ιωάννη 19:36)

58. Προφητεία: Θα τον λογχίσουν.
"Και θέλω εκχέει επί τον οίκον Δαβίδ και επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και ικεσιών και θέλουσιν επιβλέψει προς εμέ, τον οποίον εξεκέντησαν, και θέλουσι πενθήσει δι" αυτόν ως πενθεί τις διά τον μονογενή αυτού, και θέλουσι λυπηθή δι" αυτόν, ως ο λυπούμενος διά τον πρωτότοκον αυτού". (Ζαχαρίας 12:10)
Εκπλήρωση:
"Aλλ" είς των στρατιωτών εκέντησε με λόγχην την πλευράν αυτού, και ευθύς εξήλθεν αίμα και ύδωρ". (Ιωάννη 19:34), "Και πάλιν άλλη γραφή λέγει θέλουσιν επιβλέψει εις εκείνον, τον οποίον εξεκέντησαν". (Ιωάννη 19:37)

59. Προφητεία: Το έργο του θα έχει παγκόσμιο χαρακτήρα.
"Και τα έθνη θέλουσιν ελθεί εις το φως σου και οι βασιλείς εις την λάμψιν της ανατολής σου". (Ησαΐας 60:3), "Και είπε, μικρόν είναι το να ήσαι δούλός μου διά να ανορθώσης τας φυλάς του Ιακώβ και να επαναφέρης το υπόλοιπον του Ισραήλ θέλω προσέτι σε δώσει φως εις τα έθνη, διά να ήσαι η σωτηρία μου έως εσχάτου της γης". (Ησαΐας 49:6), "Ιδού, ο δούλός μου, τον οποίον υπεστήριξα ο εκλεκτός μου, εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη έθεσα το πνεύμά μου επ" αυτόν θέλει εξαγγείλει κρίσιν εις τα έθνη". (Ησαΐας 42:1), "Εγώ ο Κύριος σε εκάλεσα εν δικαιοσύνη, και θέλω κρατεί την χείρά σου και θέλω σε φυλάττει και θέλω σε καταστήσει διαθήκην του λαού, φως των εθνών". (Ησαΐας 42:6)
Εκπλήρωση:
"Ο Παύλος δε και ο Βαρνάβας, λαλούντες μετά παρρησίας, είπον εις εσάς πρώτον ήτο αναγκαιον να λαληθή ο λόγος του Θεού αλλ" επειδή απορρίπτετε αυτόν και δεν κρίνετε εαυτούς αξίους της αιωνίου ζωής, ιδού, στρεφόμεθα εις τα έθνη διότι ούτω προσέταξεν ημάς ο Κύριος, λέγων σε έθεσα φώς των εθνών, διά να ήσαι προς σωτηρίαν έως εσχάτου της γης. Και οι εθνικοί ακούσαντες έχαιρον και εδόξαζον τον λόγον του Κυρίου, και επίστευσαν όσοι ήσαν ωρισμένοι διά την αιώνιον ζωήν". (Πράξεις 13:46-48), "Ότι ο Χριστός έμελλε να πάθη, ότι πρώτος αναστάς εκ νεκρών μέλλει να κηρύξη φώς εις τον λαόν και εις τα έθνη". (Πράξεις 26:23)

60. Προφητεία: Θα τον κατηγορήσουν ψευτομάρτυρες.
"Σηκωθέντες μάρτυρες άδικοι, με ηρώτων περί πραγμάτων, τα οποία εγώ δεν ήξευρον". (Ψαλμός 35:11), "Μη με παραδώσης εις την επιθυμίαν των εχθρών μου διότι ηγέρθησαν κατ" εμού μάρτυρες ψευδείς και πνέοντες αδικίαν". (Ψαλμός 27:12)
Εκπλήρωση:
"Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και το συνέδριον όλον εζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατά του Ιησού, διά να θανατώσωσιν αυτόν, και δεν εύρον και πολλών ψευδομαρτύρων προσελθόντων, δεν εύρον. Υστερον δε προσελθόντες δύο ψευδομάρτυρες, είπον Ούτος είπε, δύναμαι να χαλάσω τον ναόν του Θεού και διά τριών ημερών να οικοδομήσω αυτόν". (Ματθαίος 26:59-61)

61. Προφητεία: Θα τον κατηγορήσουν, αλλά δεν θα απαντήσει.
"Αυτός ήτο κατατεθλιμμένος και βεβασανισμένος αλλά δεν ήνοιξε το στόμα αυτού εφέρθη ως αρνίον επί σφαγήν, και ως πρόβατον έμπροσθεν του κείροντος αυτό άφωνον, ούτω δεν ήνοιξε το στόμα αυτού". (Ησαΐας 53:7)
Εκπλήρωση:
"Λέγει λοιπόν προς αυτόν ο Πιλάτος Προς εμέ δεν λαλεις; δεν εξεύρεις ότι εξουσίαν έχω να σε σταυρώσω και εξουσίαν έχω να σε απολύσω"; (Ιωάννη 19:10), Και ενώ εκατηγορείτο υπό των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων, ουδέν απεκρίθη. Τότε λέγει προς αυτόν ο Πιλάτος δεν ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσι; Και δεν απεκρίθη προς αυτόν ουδέ προς ένα λόγον, ώστε ο ηγεμών εθαύμαζε πολύ". (Ματθαίος 27:12-14)

62. Προφητεία: Θα τον χτυπήσουν και θα τον φτύσουν.
"Τον νώτόν μου έδωκα εις τους μαστιγούντας και τας σιαγόνας μου εις τους μαδίζοντας δεν έκρυψα το πρόσωπόν μου από υβρισμών και εμπτυσμάτων". (Ησαΐας 50:6), "Συναθροίσθητι τώρα εις τάγματα, θυγάτηρ ταγμάτων έθεσε πολιορκίαν εναντίον ημών θέλουσι πατάξει τον κριτήν του Ισραήλ εν ράβδω κατά της σιαγόνος". (Μιχαίας 5:1)
Εκπλήρωση:
"Και οι άνδρες οι κρατούντες τον Ιησούν ενέπαιζον αυτόν δέροντες, και περικαλύψαντες αυτόν ερράπιζον το πρόσωπον αυτού και ηρώτων αυτόν, λέγοντες προφήτευσον τίς είναι όστις σε εκτύπησε"; (Λουκάς 22:63-64), Τότε ενέπτυσαν εις το πρόσωπον αυτού και εγρόνθισαν αυτόν, άλλοι δε ερράπισαν". (Ματθαίος 26:67)

63. Προφητεία: Στο θάνατό του θα κουνούν το κεφάλι τους κοροϊδευτικά ο λαός του.
"Τα γόνατά μου ητόνησαν από της νηστείας και η σαρξ μου εξέπεσεν από του πάχους αυτής. Και εγώ έγεινα όνειδος εις αυτούς ότε με είδον, εκίνησαν τας κεφαλάς αυτών". (Ψαλμός 109:24-25)
Εκπλήρωση:
"Και οι διαβαίνοντες εβλασφήμουν αυτόν, κινούντες τας κεφαλάς αυτών και λέγοντες ουά, ο χαλών τον ναόν και διά τριών ημερών οικοδομών, σώσον σεαυτόν και κατάβα από του σταυρού. Ομοίως δε και οι αρχιερείς, εμπαίζοντες προς αλλήλους μετά των γραμματέων, έλεγον αλλους έσωσεν, εαυτόν δεν δύναται να σώση. Ο Χριστός ο βασιλεύς του Ισραήλ ας καταβή τώρα από του σταυρού, διά να ίδωμεν και πιστεύσωμεν. Και οι συνεσταυ-ρωμένοι μετ" αυτού ωνείδιζον αυτόν". (Μάρκος 15:29-32)

64. Προφητεία: Οι δικοί του θα τον παρακολουθήσουν από μακριά στο θάνα-τό του.
"Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου στέκουσιν απέναντι της πληγής μου, και οι πλησιέστεροί μου στέκουσιν από μακρόθεν". (Ψαλμός 38:11)
Εκπλήρωση:
"Ησαν δε και γυναίκες από μακρόθεν θεωρούσαι, μεταξύ των οποίων ήτο και Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η μήτηρ του Ιακώβου του μικρού και του Ιωσή, και η Σαλώμη". (Μάρκος 15:40), "Ησαν δε εκεί γυναίκες πολλαί από μακρόθεν θεωρούσαι, αίτινες ηκολούθησαν τον Ιησούν από της Γαλιλαίας υπηρετούσαι αυτόν μεταξύ των οποίων ήτο Μαρία η Μαγδαληνή, και Μαρία η μήτηρ του Ιακώβου και Ιωσή, και η μήτηρ των υιών Ζεβεδαίου". (Ματθαίος 27:55-56), Ίσταντο δε μακρόθεν πάντες οι γνωστοί αυτού, και αι γυναίκες αίτινες συνηκολούθησαν αυτόν από της Γαλιλαίας, και έβλεπον ταύτα". (Λουκάς 23:49)

65. Προφητεία: Κατά τον θάνατό του θα παραδώσει τον εαυτό του στο Θεό.
"Εις τας χείράς σου παραδίδω το πνεύμά μου συ με ελύτρωσας, Κύριε ο Θεός της αληθείας". (Ψαλμός 31:5)
Εκπλήρωση:
"Και φωνάξας με φωνήν μεγάλην ο Ιησούς είπε Πάτερ, εις χείράς σου παραδίδω το πνεύμά μου και ταύτα ειπών εξέπνευσεν". (Λουκάς 23:46)

66. Προφητεία: Η σάρκα του δεν θα γνωρίσει διαφθορά.
"Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχήν μου εν τω Άδη, ουδέ θέλεις αφήσει τον Οσιόν σου να ίδη διαφθοράν". (Ψαλμός 16:10)
Εκπλήρωση:
"Προϊδών ελάλησε περί της αναστάσεως του Χριστού ότι δεν εγκατε-λείφθη η ψυχή αυτού εν τω Άδη ουδέ η σαρξ αυτού είδε διαφθοράν". (Πράξεις 2:31)

67. Προφητεία: Θα αναληφθεί.
"Ανέβης εις ύψος ηχμαλώτισας αιχμαλωσίαν έλαβες χαρίσματα διά τους ανθρώπους έτι δε και διά τους απειθείς, διά να κατοικής μεταξύ αυτών, Κύριε Θεέ". (Ψαλμός 68:18)
Εκπλήρωση:
"Και ενώ ευλόγει αυτούς, απεχωρίσθη απ" αυτών και ανεφέρετο εις τον ουρανόν". (Λουκάς 24:51), "Και αφού είπε ταύτα, βλεπόντων αυτών ανελήφθη, και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από των οφθαλμών αυτών". (Πράξεις 1:9)

68. Προφητεία: Η θέση του θα είναι στα δεξιά του Θεού.
"Είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, κάθου εκ δεξιών μου, εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου". (Ψαλμός 110:1)
Εκπλήρωση:
"Όστις ών απαύγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού, και βαστάζων τα πάντα με τον λόγον της δυνάμεως αυτού, αφού δι" εαυτού έκαμε καθαρισμόν των αμαρτιών ημών, εκάθησεν εν δεξιά της μεγαλω-σύνης εν υψηλοις". (Εβραίους 1:3)

69. Προφητεία: Θα γίνει μεσίτης στον Ουρανό.
"Ναι, αυτός θέλει οικοδομήσει τον Ναόν του Κυρίου, και αυτός θέλει λάβει την δόξαν και θέλει καθήσει και διοικήσει επί του θρόνου αυτού και θέλει είσθαι ιερεύς επί του θρόνου αυτού, και βουλή ειρήνης θέλει είσθαι μεταξύ των δύο τούτων". (Ζαχαρίας 6:13)
Εκπλήρωση:
"Τίς θέλει είσθαι ο κατακρίνων; Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και αναστάς, όστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, όστις και μεσιτεύει υπέρ ημών". (Ρωμαίους 8:34)

70. Προφητεία: Θα είναι ο βασιλιάς της Σιών.
"Αλλ" εγώ, θέλει ειπεί, έχρισα τον Βασιλέα μου επί Σιών, το όρος το άγιόν μου". (Ψαλμός 2:6)
Εκπλήρωση:
"Ούτος θέλει είσθαι μέγας και Υιός Υψίστου θέλει ονομασθή, και θέλει δώσει εις αυτόν Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαβίδ του πατρός αυτού". (Λουκάς 1:32), "Εισήλθε πάλιν εις το πραιτώριον ο Πιλάτος και εφώναξε τον Ιησούν και είπε προς αυτόν Συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων; Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς αφ" εαυτού λέγεις συ τούτο, ή άλλοι σοι είπον περί εμού; Απεκρίθη ο Πιλάτος μήπως εγώ είμαι Ιουδαιος; το έθνος το ιδικόν σου και οι αρχιερείς σε παρέδωκαν εις εμέ τί έκαμες; Απεκρίθη ο Ιησούς η βασιλεία η εμή δεν είναι εκ του κόσμου τούτου εάν η βασιλεία η εμή ήτο εκ του κόσμου τούτου, οι υπηρέται μου ήθελον αγωνίζεσθαι, διά να μη παραδωθώ εις τους Ιουδαίους τώρα δε η βασιλεία η εμή δεν είναι εντεύθεν. Και ο Πιλάτος είπε προς αυτόν λοιπόν βασιλεύς είσαι σύ; Απεκρίθη ο Ιησούς συ λέγεις ότι βασιλεύς είμαι εγώ. Εγώ διά τούτο εγεννήθην και διά τούτο ήλθον εις τον κόσμον, διά να μαρτυρήσω εις την αλήθειαν. Πας όστις είναι εκ της αληθείας ακούει την φωνήν μου". (Ιωάννη 18:33-37)

71. Προφητεία: Θα κυριαρχήσει παγκόσμια.
"Και θέλει κατακυριεύει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από του ποταμού έως των περάτων της γης". (Ψαλμός 72:8), Και εις αυτόν εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία, διά να λατρεύωσιν αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και αι γλώσσαι η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος, ήτις δεν θέλει παρέλθει, και η βασιλεία αυτού, ήτις δεν θέλει φθαρή". (Δανιήλ 7:14)
Εκπλήρωση:
"Διά τούτο και ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν και εχάρισεν εις αυτόν όνομα το υπέρ παν όνομα". (Φιλιππησίους 2:9), "Και πάσα γλώσσα να ομολογήση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός". (Φιλιππησίους 2:11)

72. Προφητεία: Η βασιλεία του θα είναι ατέλειωτη.
"Εις την αύξησιν της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θέλει είσθαι τέλος, επί τον θρόνον του Δαβίδ και επί την βασιλείαν αυτού, διά να διατάξη αυτήν και να στερεώση αυτήν εν κρίσει και δικαιοσύνη από του νυν και έως αιώνος. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο". (Ησαΐας 9:7), "Και εις αυτόν εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία, διά να λατρεύωσιν αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και αι γλώσσαι η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος, ήτις δεν θέλει παρέλθει, και η βασιλεία αυτού, ήτις δεν θέλει φθαρή". (Δανιήλ 7:14)
Εκπλήρωση:
"Ούτος θέλει είσθαι μέγας και Υιός Υψίστου θέλει ονομασθή, και θέλει δώσει εις αυτόν Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαβίδ του πατρός αυτού, και θέλει βασιλεύσει επί τον οίκον του Ιακώβ εις τους αιώνας, και της βασιλείας αυτού δεν θέλει είσθαι τέλος". (Λουκάς 1:32-33)

Σχετικά άρθρα