Slide One

Λιγες στιγμες με την αγια γραφη

Slide One
Slide Two

Καινη Διαθηκη online

Slide Two
Slide Three
Slide Three
previous arrow
next arrow
Click to Subscribe
Σχέδιο μελέτης
Έκδοση
Μέρα 19 Μέρα 20Μέρα 21

Έσδρας κεφάλαιο 3

1
ΚΑΙ όταν έφτασε ο έβδομος μήνας και οι γιοι Ισραήλ ήσαν στις πόλεις, ο λαός συγκεντρώθηκε σαν ένας άνθρωπος στην Ιερουσαλήμ.
2
Και σηκώθηκε ο Ιησούς, ο γιος τού Ιωσεδέκ, και οι αδελφοί του, οι ιερείς, και ο Ζοροβάβελ, ο γιος τού Σαλαθιήλ, και οι αδελφοί του, και οικοδόμησαν το θυσιαστήριο του Θεού τού Ισραήλ, για να προσφέρουν ολοκαυτώματα επάνω σ' αυτό, σύμφωνα με το γραμμένο στον νόμο τού Μωυσή, του ανθρώπου τού Θεού·
3
και έστησαν το θυσιαστήριο στην τοποθεσία του, παρόλο που τους απειλούσε ο λαός εκείνων των τόπων· και επάνω σ' αυτό πρόσφεραν ολοκαυτώματα προς τον Κύριο, ολοκαυτώματα το πρωί και την εσπέρα.
4
Και έκαναν τη γιορτή των σκηνών, σύμφωνα με το γραμμένο, και τις καθημερινές ολοκαυτώσεις με τον καθορισμένο αριθμό, όπως ήταν διαταγμένο, σύμφωνα με το καθήκον κάθε μιας ημέρας.
5
Και ύστερα απ' αυτά, πρόσφεραν τα παντοτινά ολοκαυτώματα, κι εκείνα των νεομηνιών, και όλων των αγιασμένων γιορτών τού Κυρίου, και καθενός που πρόσφερε αυτοπροαίρετη προσφορά στον Κύριο.
6
Από την πρώτη ημέρα τού έβδομου μήνα άρχισαν να προσφέρουν ολοκαυτώματα στον Κύριο· όμως, τα θεμέλια του ναού τού Κυρίου δεν είχαν μπει ακόμα.
7
Και έδωσαν ασήμι στους λιθοτόμους, και στους χτίστες και τροφές και ποτά, και λάδι, στους Σιδωνίους, και στους Τυρίους, για να φέρουν κέδρινα ξύλα από τον Λίβανο στη θάλασσα της Ιόππης, σύμφωνα με την άδεια που τους έδωσε ο Κύρος, ο βασιλιάς τής Περσίας.
8
Και στον δεύτερο χρόνο τής επιστροφής τους στον οίκο τού Θεού στην Ιερουσαλήμ, στον δεύτερο μήνα, άρχισαν, ο Ζοροβάβελ, ο γιος τού Σαλαθιήλ, και ο Ιησούς, ο γιος τού Ιωσεδέκ, και οι υπόλοιποι των αδελφών τους, οι ιερείς και οι Λευίτες, και όλοι εκείνοι που ήρθαν από την αιχμαλωσία στην Ιερουσαλήμ· και έβαλαν τους Λευίτες, από ηλικίας 20 χρόνων και επάνω, να επισπεύδουν την εργασία τού οίκου τού Κυρίου.
9
Και παραστάθηκε ο Ιησούς, οι γιοι του και οι αδελφοί του, ο Καδμιήλ και οι γιοι του, οι γιοι τού Ιούδα, σαν ένας άνθρωπος, για να παρακινούν τους εργαζόμενους στον οίκο τού Θεού να κάνουν γρήγορα· οι γιοι τού Ηναδάδ, οι γιοι τους, και οι αδελφοί τους οι Λευίτες.
10
Και όταν οι οικοδόμοι έβαλαν τα θεμέλια του ναού τού Κυρίου, οι ιερείς στάθηκαν ντυμένοι, με σάλπιγγες, και οι Λευίτες, οι γιοι τού Ασάφ, με κύμβαλα, για να υμνούν τον Κύριο, σύμφωνα με τη διαταγή τού Δαβίδ τού βασιλιά τού Ισραήλ·
11
και έψαλλαν εναλλακτικά υμνντας και ευχαριστώντας τον Κύριο ότι: Είναι αγαθός, ότι: Το έλεός του μένει στον αιώνα επάνω στον Ισραήλ. Και ολόκληρος ο λαός αλάλαξε με μεγάλον αλαλαγμό, υμνώντας τον Κύριο, για τη θεμελίωση του οίκου τού Κυρίου.
12
Και πολλοί από τους ιερείς και τους Λευίτες και τους αρχηγούς των πατριών, γέροντες πια, που είχαν δει τον προηγούμενο οίκο, καθώς θεμελιωνόταν μπροστά στα μάτια τους, έκλαιγαν με μεγάλη φωνή· πολλοί μάλιστα αλάλαξαν με μεγάλη φωνή και με ευφροσύνη.
13
Και ο λαός δεν ξεχώριζε τη φωνή τού αλαλαγμού τής ευφροσύνης από τη φωνή τού κλάματος του λαού· επειδή, ο λαός αλάλαζε με μεγάλον αλαλαγμό, και η βοή ακουγόταν μέχρι από μακρυά.

Έσδρας κεφάλαιο 6

1
ΤΟΤΕ, ο Δαρείος, ο βασιλιάς, έβγαλε διαταγή, και ερεύνησαν στα αρχεία, όπου βρίσκονται οι θησαυροί στη Βαβυλώνα.
2
Και βρέθηκε στην Αχμεθά, στο παλάτι, που είναι στην επαρχία των Μήδων, ένας τόμος, και σ' αυτόν ήταν γραμμένο ένα υπόμνημα ως εξής:
3
«Στον πρώτο χρόνο τού Κύρου, του βασιλιά, ο βασιλιάς Κύρος έβγαλε διαταγή για τον οίκο τού Θεού, που είναι στην Ιερουσαλήμ: Ας οικοδομηθεί ο οίκος, ο τόπος στον οποίο προσφέρονται οι θυσίες, και ας μπουν τα θεμέλιά του δυνατά· το ύψος του να είναι 60 πήχες, και το πλάτος του 60 πήχες·
4
τρεις σειρές από μεγάλες πέτρες, και μια σειρά από καινούργια ξύλα· και τα έξοδα ας δοθούν από τον οίκο τού βασιλιά·
5
τα χρυσά σκεύη, του οίκου τού Θεού, ακόμα και τα ασημένια, που ο Ναβουχοδονόσορας πήρε από τον ναό, που είναι στην Ιερουσαλήμ, και τα έφερε στη Βαβυλώνα, ας αποδοθούν και ας επανέλθουν στον ναό, που είναι στην Ιερουσαλήμ, κάθε ένα στον τόπο του, και ας μπουν στον οίκο τού Θεού».
6
Τώρα, λοιπόν, Ταθναϊ, έπαρχε των περιοχών πέρα από τον ποταμό, Σεθάρ-βοσναϊ, και οι συνέταιροί σας, οι Αφαρσαχαίοι, που είναι πέρα από τον ποταμό, απομακρυνθείτε από εκεί·
7
αφήστε το έργο αυτού τού οίκου τού Θεού· ο έπαρχος των Ιουδαίων, και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων, ας ανοικοδομήσουν αυτόν τον οίκο τού Θεού, στην τοποθεσία του.
8
Εκδόθηκε ακόμα από μένα διαταγή, τι θα κάνετε στους πρεσβύτερους αυτών των Ιουδαίων, για την οικοδόμηση αυτού του οίκου τού Θεού· από τα υπάρχοντα του βασιλιά, από τον φόρο των κατοίκων πέρα από τον ποταμό, θα δοθούν αμέσως τα έξοδα σ' αυτούς τους ανθρώπους, για να μη εμποδιστούν.
9
Και όποιο πράγμα έχουν ανάγκη, και μοσχάρια, και κριάρια, και πρόβατα, για τα ολοκαυτώματα του Θεού τού ουρανού, σιτάρι, αλάτι, κρασί και λάδι, σύμφωνα με το αίτημα των ιερέων, που είναι στην Ιερουσαλήμ, ας δίνονται σ' αυτούς καθημερινά, χωρίς έλλειψη,
10
για να προσφέρουν θυσίες σε οσμή ευωδίας στον Θεό τού ουρανού, και να προσεύχονται για τη ζωή τού βασιλιά και των γιων του.
11
Ακόμα, εκδόθηκε διαταγή από μένα για κάθε άνθρωπο, όποιος παραλλάξει αυτό τον λόγο, να αποσπαστεί από το σπίτι του ένα ξύλο, και να στηθεί, και να τον κρεμάσουν επάνω σ' αυτό· και το σπίτι του ας γίνει γι' αυτό τον λόγο κοπρώνας.
12
Και ο Θεός, που κατοίκισε εκεί το όνομά του ας εξολοθρεύσει κάθε βασιλιά και λαό, που θα απλώσει τα χέρια του για να παραλλάξει κάτι, ώστε να καταστρέψει αυτόν τον οίκον τού Θεού, που είναι στην Ιερουσαλήμ. Εγώ ο Δαρείος έβγαλα τη διαταγή· ας εκτελεστεί γρήγορα.
13
Τότε, ο Ταθναϊ, ο έπαρχος των περιοχών από την εδώ πλευρά τού ποταμού, ο Σεθάρ-βοσναϊ, και οι συνέταιροί τους, σύμφωνα με όσα πρόσταξε ο βασιλιάς Δαρείος, έτσι και έκαναν γρήγορα.
14
Και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων οικοδομούσαν, και ευοδώνονταν, σύμφωνα με την προφητεία τού προφήτη Αγγαίου, και του Ζαχαρία, γιου τού Ιδδώ. Και οικοδόμησαν, και τελείωσαν, σύμφωνα με την προσταγή τού Θεού τού Ισραήλ, και σύμφωνα με την προσταγή τού Κύρου, και του Δαρείου, και του Αρταξέρξη βασιλιά τής Περσίας.
15
Και συντελέστηκε ο οίκος αυτός την τρίτη ημέρα τού μήνα Αδάρ, στον έκτο χρόνο τής βασιλείας τού βασιλιά Δαρείου.
16
Και οι γιοι τού Ισραήλ, οι ιερείς και οι Λευίτες, και οι υπόλοιποι από τους γιους τής αιχμαλωσίας, εγκαινίασαν με ευφροσύνη αυτόν τον οίκο τού Θεού·
17
και πρόσφεραν στον εγκαινιασμό αυτού τού οίκου τού Θεού 100 μοσχάρια, 200 κριάρια, 400 αρνιά· και για προσφορά περί αμαρτίας για ολόκληρο τον Ισραήλ, 12 τράγους, σύμφωνα με τον αριθμό των φυλών τού Ισραήλ.
18
Και έβαλαν τους ιερείς στις διαιρέσεις τους, και τους Λευίτες στα υπουργήματά τους, για την υπηρεσία τού Θεού, που γίνεται στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με το γραμμένο στο βιβλίο τού Μωυσή.
19
Και οι γιοι τής αιχμαλωσίας έκαναν το Πάσχα τη 14η ημέρα τού πρώτου μήνα·
20
επειδή, οι ιερείς και οι Λευίτες καθαρίστηκαν μαζί· όλοι ήσαν καθαρισμένοι, και έσφαξαν το Πάσχα σε όλους τούς γιους τής αιχμαλωσίας, και στους αδελφούς τους τούς ιερείς, και στον εαυτό τους.
21
Και οι γιοι τού Ισραήλ έφαγαν, αυτοί που γύρισαν από την αιχμαλωσία, και όλοι αυτοί που χωρίστηκαν σ' αυτούς από την ακαθαρσία των εθνών τής γης, για να εκζητήσουν τον Κύριο τον Θεό τού Ισραήλ.
22
Και έκαναν τη γιορτή των αζύμων επτά ημέρες, με ευφροσύνη· επειδή, ο Κύριος τους εύφρανε, και έστρεψε σ' αυτούς την καρδιά τού βασιλιά τής Ασσυρίας, για να ενισχύσει τα χέρια τους στο έργο τού οίκου τού Θεού, του Θεού τού Ισραήλ.

Έσδρας κεφάλαιο 7

1
ΚΑΙ ύστερα από τα πράγματα αυτά, στην εποχή τής βασιλείας τού Αρταξέρξη, βασιλιά τής Περσίας, ο Έσδρας, ο γιος τού Σεραϊα, γιου τού Αζαρία, γιου τού Χελκία,
2
γιου τού Σαλλούμ, γιου τού Σαδώκ, γιου τού Αχιτώβ,
3
γιου τού Αμαρία, γιου τού Αζαρία, γιου τού Μεραϊώθ,
4
γιου τού Ζεραϊα, γιου τού Οζί, γιου τού Βουκκί,
5
γιου τού Αβισσουά, γιου τού Φινεές, γιου τού Ελεάζαρ, γιου τού Ααρών, του πρώτου ιερέα,
6
αυτός ο Έσδρας ανέβηκε από τη Βαβυλώνα, ο οποίος ήταν γραμματέας έμπειρος στον νόμο τού Μωυσή, που έδωσε ο Κύριος ο Θεός τού Ισραήλ· και ο βασιλιάς τού χάρισε όλα τα αιτήματά του, σύμφωνα με το χέρι τού Κυρίου τού Θεού του, που ήταν επάνω του.
7
Και ανέβηκαν μερικοί από τους γιους Ισραήλ, και από τους ιερείς, και οι Λευίτες, και οι ψαλμωδοί, και οι πυλωροί, και οι Νεθινείμ, στην Ιερουσαλήμ, στον έβδομο χρόνο τού βασιλιά Αρταξέρξη.
8
Και ήρθαν στην Ιερουσαλήμ τον πέμπτο μήνα, του έβδομου χρόνου τού βασιλιά.
9
Επειδή, την πρώτη ημέρα τού πρώτου μήνα, αυτός άρχισε να ανεβαίνει από τη Βαβυλώνα, και την πρώτη ημέρα τού πέμπτου μήνα ήρθε στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με το αγαθό χέρι τού Θεού του, που ήταν επάνω του.
10
Επειδή, ο Έσδρας είχε ετοιμάσει την καρδιά του στο να εκζητεί τον νόμο τού Κυρίου, και να εκτελεί και να διδάσκει στον Ισραήλ τα διατάγματα και τις κρίσεις.
11
Και τούτο είναι το αντίγραφο της επιστολής, που ο βασιλιάς Αρταξέρξης έδωσε στον Έσδρα, τον ιερέα, τον γραμματέα, γραμματέα των λόγων των εντολών τού Κυρίου, και των διαταγμάτων του προς τον Ισραήλ:
12
Ο Αρταξέρξης, ο βασιλιάς των βασιλιάδων, στον Έσδρα τον ιερέα, τον γραμματέα τού νόμου τού Θεού τού ουρανού, τον τέλειο, και τα λοιπά.
13
Εκδόθηκε από μένα διαταγή, ώστε όλοι όσοι είναι από τον λαό τού Ισραήλ, και τους ιερείς του, και τους Λευίτες, που είναι στο βασίλειό μου, όσοι θέλουν να ανέβουν αυτοπροαίρετα στην Ιερουσαλήμ, νάρθουν μαζί σου.
14
Επειδή, στέλνεσαι από τον βασιλιά, και τους επτά συμβούλους του, για να επισκεφθείς την Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τον νόμο τού Θεού σου, που είναι στο χέρι σου·
15
και να φέρεις το ασήμι, και το χρυσάφι, που ο βασιλιάς και οι σύμβουλοί του πρόσφεραν αυτοπροαίρετα στον Θεό τού Ισραήλ, το κατοικητήριο του οποίου βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ,
16
και ολόκληρο το ασήμι και το χρυσάφι, όσο συγκεντρώσεις σε ολόκληρη την επαρχία τής Βαβυλώνας, μαζί με τις προαιρετικές προσφορές τού λαού, και των ιερέων, που προσφέρουν αυτοπροαίρετα για τον οίκο τού Θεού τους, που είναι στην Ιερουσαλήμ·
17
για να αγοράσεις γρήγορα, με το ασήμι αυτό, μοσχάρια, κριάρια, αρνιά, τις προσφορές τους από άλφιτα, και τις σπονδές τους, και να τα προσφέρεις επάνω στο θυσιαστήριο του οίκου τού Θεού σας, που είναι στην Ιερουσαλήμ·
18
και κάθε τι που θα φανεί αρεστό σε σένα και στους αδελφούς σου να κάνετε με το υπόλοιπο ασήμι και το χρυσάφι, αυτό να κάνετε, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού σας.
19
Και τα σκεύη, που σου δόθηκαν για την υπηρεσία τού οίκου τού Θεού σου, να τα παραδώσεις μπροστά στον Θεό τής Ιερουσαλήμ.
20
Και ό,τι επιπλέον χρειαστεί για τον οίκο τού Θεού σου, ό,τι συμβεί να ξοδέψεις, ξόδευε από το βασιλικό θησαυροφυλάκιο.
21
Και από μένα, από μένα τον Αρταξέρξη, τον βασιλιά, εκδόθηκε διαταγή σε όλους τους θησαυροφύλακες, που είναι πέρα από τον ποταμό, κάθε τι που θα ζητήσει από σας ο Έσδρας, ο ιερέας, ο γραμματέας τού νόμου τού Θεού τού ουρανού, να γίνεται αμέσως,
22
μέχρι 100 τάλαντα ασήμι, και μέχρι 100 κόρους σιτάρι, και μέχρι 100 βαθ λάδι, και αλάτι απροσδιόριστο.
23
Κάθε τι που είναι προσταγμένο από τον Θεό τού ουρανού, ας γίνει με βιασύνη, για τον οίκο τού Θεού τού ουρανού· για να μη έρθει οργή επάνω στη βασιλεία τού βασιλιά και των γιων του.
24
Ακόμα, γνωστοποιείται σε σας ότι, σε κανέναν από τους ιερείς και τους Λευίτες, τους ψαλτωδούς, θυρωρούς, Νεθινείμ, και τους υπηρέτες αυτού τού οίκου τού Θεού, δεν θα είναι νόμιμο να επιβληθεί φόρος, δασμός ή διόδιο επάνω σ' αυτούς.
25
Κι εσύ, Έσδρα, σύμφωνα με τη σοφία τού Θεού σου, που είναι σε σένα, κατάστησε κριτές και δικαστές, για να κρίνουν ολόκληρο τον λαό, που είναι πέρα από τον ποταμό, όλους εκείνους που γνωρίζουν τους νόμους τού Θεού σου· και διδάσκετε εκείνους που δεν γνωρίζουν.
26
Και καθένας που δεν εκτελεί τον νόμο τού Θεού σου, και τον νόμο τού βασιλιά, ας εκτελείται γρήγορα επάνω του κρίση, είτε θάνατος είτε εξορία είτε δήμευση των υπαρχόντων είτε φυλακή.
27
Ευλογητός να είναι ο Κύριος, ο Θεός των πατέρων μας, που έδωσε τέτοια πράγματα στην καρδιά τού βασιλιά, για να φέρει δόξα στον οίκο τού Κυρίου, που είναι στην Ιερουσαλήμ·
28
και έκανε να βρω έλεος μπροστά στον βασιλιά και τους συμβούλους του, και όλους τούς άρχοντες του βασιλιά, τους δυνατούς!Κι εγώ ενισχύθηκα, σύμφωνα με το χέρι τού Κυρίου τού Θεού μου, που ήταν επάνω μου, και συγκέντρωσα από τον Ισραήλ άρχοντες για να ανέβουν μαζί μου.